Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Between the ages of 15 and 29?

Φωτογραφία του χρήστη United Nations Youth.
Between the ages of 15 and 29? A citizen of and residing in one of the Member States of the European Union, European Free Trade Association or one of the countries of the Western Balkans? Be part of the Youth, Peace and Security European Regional Consultation!
40 young people who are active, enthusiastic and invested in promoting peace and security across the EU, EFTA, and the Western Balkans will be selected to help discuss and orient the role of youth in sustaining peace in their communities and countries. Find out more here: http://bit.ly/2tC1C5M
#Youth4Peace #UN4Youth
Ανάμεσα στις ηλικίες 15 και 29; Πολίτης και κατοικεί σε ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή ζώνη ελευθέρων συναλλαγών ή σε μία από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων; Να είστε μέρος της Νεολαίας, της ειρήνης και της ασφάλειας Ευρωπαϊκή Περιφερειακή διαβούλευση!
40 νέοι άνθρωποι που είναι ενεργοί, ενθουσιώδης και επενδύσει στην προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας σε όλη την εε, την εζες και τα δυτικά Βαλκάνια θα επιλεγούν για να βοηθήσουν στη συζήτηση και την ανατολή του ρόλου των νέων στη διατήρηση της ειρήνης στις κοινότητες και τις χώρες τους. Βρείτε περισσότερα εδώ: http://bit.ly/2tC1C5M
#Youth4Peace #UN4Youth

Κυριακή, 16 Ιουλίου 2017

Did you know that Part 3, Chapter IX of the Yearbook

Did you know that Part 3, Chapter IX of the Yearbook covers the United Nation's work relating to youth? Read it here: http://ow.ly/Pynq30dzqVQ
Γνωρίζετε ότι το μέρος 3, κεφάλαιο ix της επετηρίδα καλύπτει το έργο του Ηνωμένου Έθνους σχετικά με τη νεολαία; Διαβάστε το εδώ: http://ow.ly/Pynq30dzqVQ

#UN4Youth

http://www.unmultimedia.org/searchers/yearbook/page.jsp?volume=2012&bookpage=1060

Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017


 Are you interested in discussing about the Sustainable Development Goals (SDGs) and their potential of addressing some of the most pressing global challenges to make our world a better place? Join Thomas Gass, Assistant Secretary- General for the Department of Economic and Social Affairs, on June 29, 11:00 to 12:30 PM (EDT) on a live Twitter Chat! Share your questions or comments by tweeting to @ThomasGass using #SDGsChat or share your questions in advance with the event hashtag #SDGsChat.

Find out more here: http://bit.ly/2srJGh1

Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

Topic 4 of the #Youth4Peace Global Online Consultations, focusing on the role of education in peacebuilding is now open for comments here:

Φωτογραφία του χρήστη United Nations Youth.
Topic 4 of the #Youth4Peace Global Online Consultations, focusing on the role of education in peacebuilding is now open for comments here: http://bit.ly/2syUjil
Share your views on any (or all) of the questions:
- What role does / should education play in the promotion of young people’s involvement in peacebuilding?
- How are formal and non-formal education initiatives enhancing youth agency and promoting sustainable peace?...
Δείτε περισσότερα
Το θέμα 4 των παγκόσμιων online διαβουλεύσεων, με επίκεντρο τον ρόλο της εκπαίδευσης στην οικοδόμηση της ειρήνης είναι πλέον ανοιχτό για σχόλια εδώ: http://bit.ly/2syUjil

Κοινοποιήστε τις απόψεις σας σε οποιαδήποτε (ή όλες) των ερωτήσεων:
- Ποιος ρόλος θα πρέπει να διαδραματίσει η εκπαίδευση στην προώθηση της συμμετοχής των νέων στην οικοδόμηση της ειρήνης;
- Πώς είναι οι επίσημες και μη επίσημες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της υπηρεσίας νέων και την προώθηση της βιώσιμης ειρήνης;
- Χρησιμοποιείτε τη μη τυπική εκπαίδευση ως μέθοδο για την οικοδόμηση της ειρήνης; Αν ναι, πώς;
- Πιστεύετε ότι η " Εκπαίδευση της ειρήνης " / " Εκπαίδευση για μια κουλτούρα ειρήνης " είναι χρήσιμη για τη διατήρηση της ειρήνης; Εάν ναι, πού και πώς νομίζετε ότι θα πρέπει να γίνει αυτή η εκπαίδευση;

United Nations Development Programme - UNDP UN PeacebuildingSearch for Common Ground United Network of Young Peacebuilders

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Aged 18-30? Want to win a trip to attend COP23 in Bonn, Germany?


Katerina Emmanouil
2 κοινοποιήσει
Aged 18-30? Want to win a trip to attend COP23 in Bonn, Germany? Send UNFCCC and United Nations Development Programme - UNDP an inspiring video about the project or campaign you are involved in to combat climate change in the two categories: Climate friendly and resilient cities OR Oceans and climate change. Find out more here: http://bit.ly/2qAfJfa
#UN4Youth

Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

Do you believe in a bright future for our planet and have a big environmental idea?
Each year, six young people – one from each global region – will be named Young Champions of the Earth by UN Environment. These winners receive seed funding, intensive training, and tailored mentorship to help them bring their big environmental ideas to life. Apply today! http://www.unep.org/youngchampions/
Πιστεύεις σε ένα λαμπρό μέλλον για τον πλανήτη μας και έχουν μια μεγάλη περιβαλλοντική ιδέα;

Κάθε χρόνο, έξι νέοι άνθρωποι - ένας από κάθε παγκόσμια περιοχή - θα ονομαστεί νέοι πρωταθλητές της γης από UN Environment. Αυτές οι νικητές δέχονται σπόρο χρηματοδότηση, εντατική εκπαίδευση, και εξατομικευμένη καθοδήγηση για να τους βοηθήσει να φέρει το μεγάλο τους περιβαλλοντικούς ιδέες στη ζωή. Ισχύει σήμερα! http://www.unep.org/youngchampions/

#YoungChamps #UN4Youth
-1:12